Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Gymnasieskola

Ansvaret med att hänvisa till gymnasieskolan ligger på den enhet som eleven når när den kommer till Sverige och Ängelholms kommun. Om elevens första kontakt med kommunen är Vägledningen ska den person som eleven möter där hänvisa till gymnasieskolan.

Kontakt ska då tas med ansvarig rektor på gymnasieskolan. Rektor kontaktar därefter den person på IV-programmet som är ansvarig, introduktionssamordnare, för framtagandet av bedömning och utvecklingsplan.

När introduktionssamordnaren är meddelad bokar denna in ett introduktionssamtal
med eleven. Till detta samtal ska tolk bokas. För detta ansvarar
introduktionssamordnaren. Vidare deltar följande vid introduktionssamtalet:

  • eleven
  • vårdnadshavare, om eleven är under 18 år
  • god man om sådan finns
  • introduktionssamordnare
  • tolk
  • studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolan
  • person med kompetens inom svenska som andraspråk

I samband med att detta samtal bokas in skickas en bekräftelse till skolhälsovården
som informeras om att eleven har kallats till ett introduktionssamtal. Skolhälsovården
ska om möjligt genomföra ett hälsosamtal med eleven och ev. vårdnadshavare/god
man i direkt anslutning till introduktionssamtalet.

Individuell utvecklingsplan

För alla elever som når Ängelholms kommun från andra länder än Sverige i åldrarna
16-20 år ska en individuell utvecklingsplan upprättas. Denna har sin grund i den
bedömning som upprättas av personal på IV. Utifrån bedömningen ska en plan för
elevens introduktion formuleras. Uppdatering och revidering sker genom att de
personer som möter eleven kontinuerligt inkommer med synpunkter.

Av utvecklingsplanen ska framgå var eleven har sin skolgång, tänkt utveckling,
ungefärliga tidsuppskattningar gällande inlärning, utveckling och eventuell
förflyttning. Av utvecklingsplanen ska framgå vilka behov eleven har och dessa ska
revideras kontinuerligt i takt med att förutsättningarna gör det. Initial bedömningen
ska bifogas till utvecklingsplanen.

Alternativ till skolgång

SFI (svenska för invandrare)
Från 16-års ålder har elever rätt till undervisning i SFI i enlighet med skollagen kap. 13. Lagen anger vidare att undervisning i SFI ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att rätt till SFI har inträtt. Om inte särskilda skäl föreligger ska undervisningen påbörjas inom tre månader. I de fall som SFI blir aktuellt, tar ansvarig rektor på gymnasiet kontakt med ansvarig rektor för SFI/Komvux och de kommer överens om när eleven påbörjar sin utbildning på SFI.

Hur mycket tid eleven tillbringar i SFI-undervisning varje vecka ska grunda sig i den individuella bedömningen som gjorts av undervisande personal på SFI. Utformningen av elevens schema är, som all verksamhet inom SFI-undervisningen, flexibel för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för eleven att så snabbt som möjligt lära sig svenska i tal och skrift. Personalen på SFI kommunicerar med och rapporterar till introduktionssamordnaren på gymnasiet kring elevens utveckling.

SFI i kombination med estetiska och praktiska ämnen
När undervisande personal bedömer att eleven är redo ska kontakt tas med IV för att möjliggöra för en kombination mellan SFI och enskilda praktiska och estetiska kurser på gymnasieskolan. Eleven får då läsa SFI samtidigt som den delvis får ingå i ett klassammanhang med gymnasieelever.

Undervisande personal som möter eleven ska vara uppmärksamma på elevens utveckling och rapportera om denna till IV och SFI. Detta ska göra kontinuerligt på initiativ från SFI och IV. Respektive lärare är skyldig att ta emot sådan elev till sin undervisning om sådant beslut är fattat.

IV (individuellt program)
Elev kan skrivas in på IV i den mån att det passar elevens förutsättningar. Av utvecklingsplanen ska tydligt framgå hur elevens skoltid inom IV ska utformas. Även IV kan kombineras med att eleven deltar i undervisning i praktiska och estetiska ämnen för gymnasialt program. Respektive lärare är skyldig att ta emot sådan elev till sin undervisning om sådant beslut är fattat.

Gymnasialt program
Om eleven har förmåga ska den placeras i ett gymnasialt program beroende på intresse och nivå. Val av program sker i dialog mellan eleven och personal på IV. När elev skrivits in i klass ges samma handhavande som annan gymnasieelev. Eventuellt behov av undervisning i svenska som andraspråk och modersmål ska tillgodoses. Eleven ska beredas plats på gymnasialt program om eleven bedöms vara redo för
detta.

Sidan uppdaterad den 22 februari 2011.

Kontakt

Ansvarig rektor
Markus Eek

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm fick sin egen Walk of Fame under 2016? (Finns på Storgatan)