Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Till avgiftsgrundande inkomst räknas följande:

 • Bruttolön samt andra ersättningar i anslutning till anställning
  (semesterdagsersättning, traktamente, förmånsvärde tjänstebil etc)
 • Föräldrapenning enligt sjukpenningsnivå
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Sjukbidrag
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter
  ska inte tas med)
 • Pension (ej barnpension)
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning

Inkomstuppgift ska lämnas in vid följande tillfällen:

 • I samband med att förskoleplats erhålls
 • När familjens inkomst förändras
 • På begäran av Ängelholms kommun

Om förälder inte lämnar in inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt
gällande maxtaxa.

Inkomstkontroll

Ängelholms kommun tillämpar inkomstkontroll vilket innebär att inlämnade
uppgifter kontrolleras mot skattemyndigheten, försäkringskassan samt med
övriga eventuella bidragsgivare.

Ängelholms kommun har rätt att genomföra retroaktiva rättelser om den
felaktiga uppgiften inneburit att för låg/hög avgift debiterats.

Automatisk räkningskorrigering

Ängelholms kommun tillämpar automatisk räkningskorrigering vilket innebär att
månad 1 utgår preliminär avgift för månad 1. Månad 2 utgår preliminär avgift för
månad 2, slutlig avgift för månad 1 samt avdrag för preliminär avgift för månad 1.
Detta innebär att för sent inkomna förändringar i inkomst, schema eller i familj
justeras med automatik nästkommande månad.

Debitering sker innevarande månad med förfallodag den siste varje månad.

Avgift

Avgiftens grundar sig på abbonemnagsprincipen vilket innebär att avgift tas ut fr o m det datum platsen är tillgänglig för barnet. Avgiften tas ut även om platsen inte nyttjas under viss tid. Hushållet försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Felaktig information i inkomstuppgifter, familjeförhållanden etc kan medföra efterdebitering och rättsliga åtgärder. Avgiftsreducering

Avgiftsreducering beviljas med 50 % av månadsavgiften vid styrkt frånvaro
som beror på barns eller vårdnadshavares sjukdom. För att reducering ska
medges måste frånvaron uppgå till en sammanhängande period på minst
15 kalenderdagar. Ansökan om avgiftsreducering enligt ovanstående, insändes till berörd handläggare.

Sidan uppdaterad den 22 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att du kan få flyga ett drakenplan i simulator på Flygmuseet?