Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Riktlinjer för föreningsstöd ungdomsföreningar

Föreningar som beviljas bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till Kommunstyrelsens förfogande för kontroll av att bidragsvillkoren uppfylles. Förening som avsiktligt lämnar oriktiga uppgifter kan krävas på återbetalning av erhållet bidrag. Föreningsbidragen utdelas i form av lokalt aktivitetsstöd och lokalbidrag, vilka administreras av Kundtjänst.

Riktlinjer för föreningsbidrag

 • är avsedda att utgöra ett ekonomiskt stöd till deras verksamhet är avsedda för föreningar med ungdomsverksamhet
 • är avsedda att täcka endast en del av verksamhetens totala kostnader anpassas till en, av kommunfullmäktige, fastställd kostnadsram
 • utgår, enligt ovan, till en lokalavdelning inom kommunen om lokalavdelningen är ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag
 • utgår också till annan lokal förening, enligt ovan, efter särskild prövning av Kommunstyrelsen

För att få bidraget ska föreningen

 • vara bidragsberättigad, äga organisatorisk fasthet, ha antagit stadgar 
 • ha en styrelse, vald på demokratisk väg, som svarar för den verksamhet som bedrivs 
 • ha minst 15 medlemmar i åldern 7-20 år, inga passiva medlemmar inräknade. Medlemsavgiftens storlek skall beslutas av och erläggas till lokalorganisation och för seniorer vara lägst 50 kr per medlem och år   
 • ha registrerat post- eller bankgiro

Lokalt aktivitetsstöd

 • utgår till föreningar med minst 15 medlemmar i åldern 7-20 år (ingen åldersgräns för parasport) 
 • utgår till grupper där antalet deltagare mellan 7-20 år är minst 3 utöver ledare 
  (förutsätter att föreningen redovisar minst 40 sammankomster per år)  
 • utgår med 25 kr/sammankomst samt 6 kr/deltagare dock till max 30 deltagare per sammankomst 
 • utbetalas två gånger per år
 • redovisning för bidrag sker via webverktyget ApN senast 25 feb och 25 aug
 • vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag 

Lokalbidrag

 • förutsätter att föreningen är berättigad till lokalt aktivitetsstöd och redovisar minst 40 sammankomster per år 
 • utgår till högst 80% av godkända nettokostnader, dock max 100 000 kr, inom ramen för kommunfullmäktiges anslag 
 • utbetalas en gång per år och sökes på särskild blankett senast 30 april 
 • Kommunstyrelsen avgör hur stor del av lokalkostnaden som skall vara bidragsgrundande 

Lokalbidragets storlek och uträkning

Bidraget grundar sig på antalet sammankomster för 7-20 åringar som föreningar har genomfört under föregående år (enligt samma regler som gäller för det lokala aktivitetstödet). Bidraget utgår med en procentsats som grundar sig på antalet sammankomster men också storleken på de anslag för ändamålet som kommunfullmäktige har beslutat om och utbetalas i efterskott året därpå.

 • 40-200 sammankomster/år max 40% i lokalbidrag av godkända lokalkostander, dock maximalt 50 000 kr.
 • 201-500 sammankomster/år max 60% i lokalbidrag av godkända lokalkostnader, dock maximalt 75 000 kr.
 • 501 eller fler sammankomster/år max 80% i lokalbidrag av godkända lokalkostnader, dock maximalt 100 000 kr.

Villkor för lokalbidrag

 • att kommunägda lokaler inte kan ställas tillförfogande 
 • att föreningens verksamhet är av sådan art att egna eller förhyrda lokaler erfordras 
 • att lokal eller anläggning som disponeras av föreningen i möjligast mån även kan upplåtas till annan förening 
 • att avtal om förhyrning godkänts av Kommunstyrelsen
 • att kontinuerlig verksamhet bedrivs i lokalen 

Sidan uppdaterad den 27 februari 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Digitalt kundforum

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att kommunen har planmonopol?