Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Folkhälsa - vad är det?

Hälsa är ett tillstånd hos den enskilda individen, medan folkhälsa betecknar det allmänna hälsotillståndet hos en hel befolkning. Folkhälsan är således ett mått på hur medborgarna i Ängelholms kommun mår. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan ska vara så bra som möjligt, den ska vara jämlikt fördelad också.

Foto: Istock

Hälsans bestämningsfaktorer


Vår hälsa påverkas i positiv eller negativ bemärkelse av en mängd bestämningsfaktorer som på olika sätt, och på olika nivåer, samspelar med varandra. Några faktorer, så som vårt genetiska arv, kön och ålder kan vi inte själva påverka. Andra faktorer uttrycks genom våra levnadsvanor och vår livsstil och kan påverkas genom individuella ställningstaganden. För övrigt ligger många av hälsans bestämningsfaktorer utanför den enskilda människans kontroll.

Eftersom våra val har ett nära samband med de möjligheter till val som finns, behövs i allmänhet politiska beslut och kollektiva åtgärder som skapar gynnsamma förutsättningar och stödjande miljöer för att underlätta för individen att göra hälsosamma val. Således är många av hälsans bestämningsfaktorer av strukturell karaktär och beroende av det samhälle vi lever i. Kommunen ansvarar sedan länge för många verksamheter och politikområden som kan ha en inverkan på viktiga bestämningsfaktorer för folkhälsan.

Nationell folkhälsopolitik


Det övergripande målet med den nationella folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att uppnå det övergripande målet har följande 11 målområden som anknyter till hälsans bestämningsfaktorer identifierats;
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Regional folkhälsopolitik

 

Den regionala utvecklingsstrategin "Det öppna Skåne 2030" formulerar en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. Den målbilden inkluderar och anger inriktning även för det regionala folkhälsoarbetet.

I målbilden finns bland annat delmålen att "Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet" och "Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa"

Lokal folkhälsopolitik


Ängelholms kommun arbetar aktivt för en god folkhälsa bland sina invånare. Fokus för det strategiska folkhälsoarbetet under 2014-2019 är uttalat i kommunens folkhälsoplan. Det övergripande syftet med kommunens folkhälsoplan är att gynna och förstärka utvecklingen av ett hållbart samhälle och en god folkhälsa i kommunen. Folkhälsoplanen är vägledande för styrning och prioritering av åtgärder inom området. Folkhälsoplanen gäller all kommunal verksamhet, men ska vara så lättillgänglig att den lätt kan anammas och användas av alla som bor i, och verkar i, Ängelholm. Folkhälsoplanens prioriterade grupper är barn, unga och äldre.

Sidan uppdaterad den 15 december 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att du kan ladda din elbil vid Stadshuset?