Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Omsorg och hjälp

Inom huvuduppdrag Hälsa pågår det ständigt ett kvalitetsarbete för att du ska kunna få bästa möjliga service, vård och omsorg. Arbetet ger oss möjligheter att kontinuerligt rätta till fel och brister och ständigt förbättra verksamheten.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser syftar till att ge insyn i verksamheter och möjlighet till jämförelse men även ge underlag för kommunen att analysera verksamheten och förbättra kvaliteten. Ansvariga myndigheter är Socialstyrelsen tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Till öppna jämförelser (öppnas i nytt fönster).

Kvalitetsledningssystem

För att utveckla och säkra kvalitén i verksamheten finns ett ledningssystem. Det används för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Årligen publiceras en kvalitetsberättelse.

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporter görs kontinuerligt för våra privata utförare. Detta är ett utvecklingsområde och under hösten 2016 kommer ett arbete startas upp för att granska kommunens Särskilda boenden.

Kvalitetsregister

För att stimulera till analys av verksamheten arbetar de särskilda boendena och hemtjänsten utifrån de nationella kvalitetsregistren. Målet är att registren ska skapa system och rutiner som tryggar vårdtagarens rätt att få likvärdig och kvalitativ vård.

Rutiner och riktlinjer

Socialtjänstens olika rutiner och riktlinjer är till för att säkra kvaliteten i det stöd och den omsorg vi ger. Dessa utvecklas och uppdateras kontinuerligt och efter behov.

Avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria

I vårt dagliga arbete kan det uppstå situationer, där vårt agerande kan innebära en risk för dem vi ska hjälpa, stötta och ge vård till. Det kan även finnas situationer, då vårt agerande ger svåra konsekvenser för dem vi är till för. Om en sådan situation skulle uppstå, finns en lagstiftad skyldighet för all personal, att rapportera dessa situationer.

Vad är en avvikelse?

En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normalt eller förväntat förlopp. En icke förväntad händelse eller observation som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för den enskilde, personal, närstående, utrustning eller organisation ska registreras som en avvikelse.

Vad är Lex Sarah?

Lex Sarah rör omsorg och sociala delar av omsorgen. En Lex Sarah utredning bygger på en rapport där det finns skäl att misstänka att det förelegat missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande i det stöd som vi ska ge.

Vad är Lex Maria?

Lex Maria rör hälso- och sjukvård. En Lex Maria bygger på en utredning, där vi upptäckt allvarliga skador, sjukdomar eller risker som inte ligger inom ramen för vad som skulle kunnat förutses eller utgör en normal risk i samband med vård, behandling eller undersökning.

Avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria gör oss ännu bättre. De är viktiga verktyg i vårt kvalitetsarbete. Målsättningen är att alla brister ska synliggöras och åtgärdas så att det inträffade inte ska kunna hända igen i organisationen.

E-tjänster /Blanketter

E-tjänster och blanketter

Jämförelsetjänst

Sidan uppdaterad den 30 maj 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att G:a Rådhuset i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?