Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunens mångfaldsarbete

Kommunens mångfaldsplan 2014-2017 utgår från de sju diskrimineringsgrunderna i lagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  Planen har både medarbetar- och medborgarfokus.

Planen utgår från kommunens styrmodell och värdegrund med samlingsorden öppenhet, omtanke och handlingskraft, samt på diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och CEMR deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå. 

Upplägg och uppföljning

Planen består av tre inriktningar: jämställdhet, tillgänglighet och tolerans. Inom varje inriktning finns fokusområden som ska följas upp och årligen utvärderas av respektive huvuduppdrag/servicestöd. Uppföljningen kommer att omfatta en eller flera fokusområden från alla tre mångfaldsplanens inriktningar.

 En separat åtgärdsplan som utgår från de tre inriktningsområdena är kopplad till planen. Denna innehåller åtgärder som sträcker sig mellan 1-3 år och revideras årligen. Syftet med projekten är att fördjupa mångfaldsarbetet inom ett eller flera fokusområden. Mångfaldsplanen är giltig 2014-2017. Den separata åtgärdsplanen revideras varje år.

 Ansvar

Kommunstyrelsen har politiskt ansvar för mångfaldsarbetet. Varje arbetsledare har ansvar för att utifrån gällande lagstiftning kontinuerligt bedriva mångfaldsarbete inom respektive ansvarsområde.

Huvuduppdragens ansvar är att bekosta och driva verksamhet som är tillgänglig och öppen för alla medborgare och medarbetare. Varje huvuduppdrag samt servicestöd ska till kommunstyrelsen i februari varje år lämna en uppföljningsrapport för mångfaldsarbetet. Kommunens mångfaldssamordnare ska i augusti lämna en kortare avstämningsrapport om kommunens mångfaldsarbete till kommunstyrelsen.

 

En mångfaldsgrupp som består av 1-2 representanter från kommunens alla huvuduppdrag samt servicestöd arbetar fram mångfaldsplanen och dess åtgärdsplan. Mångfaldsgruppen sammanträder fyra gånger om året. Gruppen, tillsammans med kommunens mångfaldssamordnare, svarar för övergripande utvecklings-, uppföljnings- och samordningsinsatser inom mångfaldsområdet. Gruppens medlemmar ger stöd, rådgivning och information till huvuduppdragen.

En referensgrupp bestående av representanter från fackliga organisationer, kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådet, intresseföreningar och två förtroendevalda utsedda av kommunstyrelsen, har funktionen som kunskapsstöd, informationsspridare och pådrivare i mångfaldsarbetet. Gruppen sammanträder fyra gånger om året.

 En mångfaldssamordnare på HR avdelningen utvecklar kommunens strategiska mångfaldsarbete och samordnar huvuduppdragens och mångfaldsgruppens arbete med frågorna. Samordnaren är budgetansvarig för mångfaldsplanens åtgärder beskrivna i åtgärdsplanen.

 Uppföljningsrapport

I sin årliga rapportering ska alla tre huvuduppdrag och servicestöd redovisa sitt mångfaldsarbete. För sin redovisning ska de välja minst en av prioriterade punkter från varje av mångfaldsplanens tre delar.

 Chefernas roll

Cheferna har ett särskilt ansvar för att skapa hög medvetenhet kring mångfaldsfrågor och förutsättningar att arbeta med frågorna. Deras attityd till mångfaldsfrågor har mycket stor betydelse för medarbetarnas inställning. Kultur skapas genom det som uppmärksammas och belönas. Det är viktigt att cheferna har kunskap och vilja att arbeta med mångfald.

Sidan uppdaterad den 28 juni 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det går att välja klimatsmart energi? Fråga din energi- och klimatrådgivare!