Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Information till gode män och förvaltare

Kommentera sidan

Skicka en kommentar om sidan till innehållsansvarig. Fält markerade med * måste fyllas i.

Ange kontrollordet i textfältet nedan. *

 

Utbetalning av arvode till ställföreträdare 

 

Ängelholms kommun skickar numera lönebesked - besked om utbetalning av arvode - elektroniskt. Oavsett vilken bank du får ditt arvode insatt på, så får du i fortsättningen ditt e-lönebesked via en särskild webbplats, www.swedbank.se/edokument. För att du ska kunna logga in behöver du en e-legitimation.

Om du får ditt arvode insatt på  Swedbank/Sparbank eller Nordea så kan du också välja att anmäla dig till och titta på ditt e-lönebesked i bankernas internetbanker. Har du frågor kan du ringa lönehelpdesk 0431 468200. 

Arvodesbeslut från överförmyndarnämnden skickas även fortsättningsvis brevledes.

Har du inte fått arvode utbetalt från kommunen tidigare, samt om det i arvodesbeslutet står att kommunen betalar ditt arvode ska du meddela Swedbank ditt kontonummer på särskild blankett - se högermarginalen  "Blankett: Utbetalning av arvode".

_____________________________

Huvudmannen kan få ersättning för ditt arvode från Försäkringskassan

Inom handikappområdet finns en grundläggande princip om att personer som har funktionsnedsättningar inte själva ska bära de merkostnader som uppstår som en följd av deras funktionsnedsättning. Denna princip kallas för merkostnadsprincipen. Ett tydligt uttryck för den kan man se i reglerna om handikappersättning. 

Arvode för god man och förvaltare räknas som en merkostnad - Många huvudmän behöver hjälp av god man eller förvaltare p.g.a. sina funktionsnedsättningar. Vid ansökan om handikappersättning ska huvudmannens kostnad för god man och/eller förvaltare tas med i beräkningsunderlaget - specificeras.

Kopia av Försäkringskassans beslut om handikappersättning ska lämnas till överförmyndarnämnden.

Läs mer på Försäkringskassans webbsida.

 

När huvudmannen är din arbetsgivare 

Huvudprincipen är att huvudmannen skall betala ditt arvode när ekonomiska förutsättningar finns. Huvudmannen är då din arbetsgivare, Din uppgift som ställföreträdare är då att:
-  för huvudmannens räkning upprätta en förenklad deklaration som lämnas till Skatteverket. I den förenklade deklarationen räknar du fram beloppen för sociala avgifter samt din skatt.
- från huvudmannens transaktionskonto betala in de sociala avgifterna samt din avdragna skatt till Skatteverket - till huvudmannens skattekonto.
Observera att både den sociala avgiften samt din skatt skall betalas in på huvudmannens skattekonto. Nettoarvodet betalar du till dig själv.

Observera Skatteverkets brytpunkt för uträkning av slutlig skatt. Om inbetalningen av avgifterna sker före detta datum återbetalas de inbetalda avgifterna såsom överskjutande skatt - för det fall att de inte "öronmärkts" hos Skatteverket. Skatteverket informerar mer om detta.
.
Läs mer om detta på Skatteverkets webbsida. Frågor om deklaration och sociala avgifter ställer du till Skatteverket.      

 ________________________________ 


Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en informationsbroschyr om bankfrågor för ställföreträdare för vuxna och barn.

- Vi hoppas att denna information kan vara till hjälp för dem som möter ställföreträdare på bankkontor men även de som är ställföreträdare att förstå vilka regler som gäller enligt föräldrabalken och vilken tillsyn överförmyndaren utövar över förmyndare, gode män och förvaltare, säger Ulrika Hansson, bankjurist på Bankföreningen.

Informationsbroschyren för läsning och utskrift finner du här i pdf-format: http://www.swedishbankers.se/

_______________________________ 

När din huvudman behöver praktisk hjälp

En ställföreträdare är beställare – inte utförare. Behöver din huvudman hjälp med praktiska småsaker som t.ex.

- Sätta upp enstaka tavlor, sätta upp/ta ner rullgardiner/gardiner
- Sätta upp lampor, fästa sladdar och halksäkra mattor
- Byta säkringar, glödlampor och batterier
- Täta enstaka fönster
- Hämta eller sätta upp/ner saker på vind, källare eller i skåp
- Flytta mindre möbler
- Smörja lås, dörrar mm   

 

Kan du beställa denna tjänsten kostnadsfritt av kommunens Fixartjänst. Det ingår inte i ställföreträdarens uppdrag att utföra sysslor av ovanstående praktisk art.
Läs mer om Fixartjänsten via den här länken.

Fixartjänsten vänder sig i första hand till personer över 65 år.


_______________________________ 


Djupgranskning och boendekontroll/nöjdförfrågan

Överförmyndarnämnden har beslutat att ett visst antal ställföreträdares årsräkningar slumpmässigt skall väljas ut för djupgranskning. En del av djupgranskningen innebär bland annat att överförmyndarnämnden tillskriver boendet alternativt huvudmannen för att efterhöra om de är tillfreds med hur ställföreträdaren utför sitt uppdrag. De slumpmässigt utvalda ställföreträdarna får en kopia av denna boendekontroll / nöjdförfrågan för kännedom.

Det är överförmyndarnämndens skyldighet att utföra boendekontroller - nöjdförfrågan - att granska och kontrollera hur ställföreträdaren sköter sitt uppdrag omfattandes av kriteriet "sörja för person".

De ställföreträdare vars årsräkningar väljs ut för djupgranskning kan även komma att få begäran om att inge ytterligare verifikat t.ex. boendets redovisning. Principen "minst möjliga och endast önskvärda bilagda verifikat" gäller vid inlämnandet av årsräkningen.

 _________________________________


E-Wärna - ett redovisningsprogram via webben

Överförmyndarnämnden erbjuder ställföreträdarna ett kostnadsfritt redovisningsprogram för ställföreträdare - e-Wärna.  E-Wärna omfattar bland annat löpande redovisning (kassabok) samt loggbok/journal. Från kassaboken skapas automatiskt en årsredovisning, som tillsammans med bilagor brevledes sänds till överförmyndarnämnden.

Notera att det fortfarande inte finns lagstöd för att skicka in din årsräkning digitalt - ett undertecknat pappersexemplar måste fortfarande ges in.

En förutsättning för att kunna använda E-Wärna är att du har någon form av e-legitimation/bank-ID


Så loggar du in i e-Wärna

  • gå in på www.angelholm.se
  • Under rubriken "Självservice" finns en "rullgardin" där du väjer "E-tjänster" - OK
  • Klicka på den blå rubriken  "E-tjänstportalen"  (till höger på skärmen)
  • Välj bank-ID eller e-legitimation
  • Klicka på rubriken "Omsorg och hjälp"
  • Klicka vidare på "Redovisningstjänst"
  • Det kan dyka upp ett pop-up-fönster som säger "tillåt?" - välj OK
  • Nu ska du vara inne i e-Wärna

De ställföreträdare som vill ha en användarmanual till e-Wärna ringer eller mailar This is an email address för att  beställa ett exemplar.

Överförmyndarnämnden har inte möjlighet att ge support vad gäller användandet av ställföreträdarprogrammet e-Wärna.

_________________________________

Har din huvudman ansträngd ekonomi?

 

Om din huvudman har ansträngd ekonomi ingår det i ditt uppdrag att ansöka om fondmedel. 

Fonder att ansöka medel ur via Ängelholms kommun:
http://www.engelholm.se/Omsorg-hjalp/Ekonomiskt-stod/Fonder-stipendier-och-kulturpris/

I lokaltidningen annonseras regelbundet om fonder ur vilka man kan söka medel ur. Information finns även att söka på internet och på biblioteket. Du kan även söka i Länsstyrelsen gemensamma stiftelsedatabas efter stiftelser som ger bidrag.

Det finns företag som erbjuder sig att rikstäckande söka fram hjälporganisationer, fonder och stiftelser från vilka du kan ansöka om medel till din huvudman. Avgiften för denna hjälp är cirka 350 kronor - som betalas med huvudmannens medel.

Länsstyrelsen har ett sökverktyg där du kan hitta fonder och stiftelser att söka pengar ur till huvudmannen. 
 

______________________________________


Observera! När du ges "Tillfälle till yttrande" 

Viktigt att notera: När överförmyndarnämnden erhåller skrivelser som t.ex:

- begäran om entledigande,
- ansökan om byte av ställföreträdare, 
- skrivelser från boende eller anhöriga där man t.ex. klagar på hur ställföreträdaren utför sitt uppdrag m.m, 

Motparten (huvudmannen alternativt ställföreträdaren) ges alltid tillfälle att yttra sig över skrivelsen. En kopia av den inkomna skrivelsen skickas, tillsammans med ett följebrev från överförmyndarnämnden, till motparten. Skriftväxlingen mellan parterna fortgår så länge någon av parterna har något att yttra sig om. När parterna har fått säga sitt tar överförmyndarnämnden beslut i ärendet.     

Med hänvisning till ovanstående poängterar överförmyndarnämnden att det är viktigt att ställföreträdare håller en hövlig ton i skrivelser och yttranden.  

____________________________  

 

Mail till överförmyndarnämnden

Vid mailkontakter med överförmyndarnämnden i specifika ärenden ber vi dig tänka på följande:
-  Skriv inte både huvudmannens för- och efternamn i mailet. Skriv antingen för- eller efternamn, samt gärna huvudmannens initialer.
- skriv aldrig personnummer eller kontonummer i mailet.
- nämn aldrig mer än en huvudman i ett och samma mail.
- ditt mail kommer att diarieföras och tillföras akten.   

 ______________________________________    

 

Viktigt meddelande till dig som är förvaltare

Du som är förvaltare bör regelbundet - cirka en gång om året - kontrollera att spärrarna mot huvudmannen finns kvar på bankkonton m.m. Se även till att du har bevis på att konton och värdepappersdepåer är försedda med spärr mot uttag av huvudmannen.

Överförmyndarnämnden kontrollerar inte vid sin granskning om konton är spärrade mot huvudmannen, detta då det är ni förvaltare som avgör vilka konton som ska vara försedda med spärr mot huvudmannen.    

______________________________________  

 
Att sörja för huvudmannens person

Är din huvudman ensam? Behöver din huvudman socialt umgänge? Behöver din huvudman aktiveras?

Om ditt uppdrag omfattar "sörja för person" ingår det i ditt uppdrag att se till att din huvudman får den sociala omvårdnad som denne behöver. Hos kommunen kan du ansöka om en kontaktperson. Läs mer om kontaktperson via den här länken.   

För äldre personer finns även Väntjänsten. Väntjänsten är en opolitisk och ideell förening som vänder sig till personer som känner sig ensamma och som behöver en vän. Hos Väntjänsten kan du ansöka om att din huvudman får en vän som besöker denne regelbundet. Information om Väntjänsten och kontaktuppgifter finner du i blankettarkivet i högermarginalen på den här webbsidan samt via den här länken.   

Andra förslag på aktiviteter är t.ex. församlingsverksamhet och idrottsföreningarnas verksamhet. 

Om ditt uppdrag inte omfattar "sörja för person" men då du ändå märker att detta behov föreligger, skall du kontakta överförmyndarnämnden och påpeka detta.

Notera att du som god man är beställare och inte utförare. I ett uppdrag som god man ingår inte att vara socialt umänge och kontaktperson.

 ______________________________________ 

 
 

Godmans- och förvaltarförening 

I Ängelholm finns en ideell fristående godmansförening med namnet Engelholms godman- och förvaltarförening. 

 

Sidan granskad den 18 april 2018.

Kontakt

Överförmyndarnämndens expedition är öppen måndag - fredag mellan 10-12.

Besöksadress: Stadshuset,
Östra vägen 2, Ängelholm

Postadress: Ängelholms kommun, Överförmyndarnämnden,
262 80 Ängelholm

Telefon
0431 - 870 00

E-post
This is an email address

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har tre vänorter? Dobele, Höje-Taastrup, och Kamen.