Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ordlista

 

Arbetsplatsbesök
Efter det att startbeskedet är lämnat (vid större ärenden) ska bygglovsenheten minst en gång under arbetets gång besöka arbetsplatsen där åtgärderna genomförs. Bygglovsenheten ska föra protokoll över besöket. 

Begränsning av markanvändning  


Bostadshuset får inte placeras för nära tomtgränsen. Det vanligaste minsta tillåtna avstånd är 4,5 meter. I en detaljpan så finns det andra begränsningar i markens bebyggande som visas med olika skrafferingar som prickar kors eller ringar.  

Bryta mot lagen
Bygglovsenheten ska ingripa så fort de får veta att något som strider mot plan- och bygglagen har skett. Då kan myndighetsnämnden utfärda ett föreläggande, som är ett beslut om att vissa åtgärder ska utföras. Kontakta alltid bygglovsenheten om du är osäker på om något strider mot plan- och bygglagen.
Om någon bryter mot en byggbestämmelse ska myndighetsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) som är mycket hög.
Det kan till exempel vara om någon gör en bygglovpliktig tillbyggnad utan lov. Det kan också vara om någon, efter beslut från myndighetsnämnden, inte tar bort en husvagn som är olovligt uppställd på tomten.  

Byggnadsarea

I detaljplanen anges hur stort hus du får bygga just på din tomt. Oftast anges den tillåtna byggnadsarean i procent av tomtarean. Tänk på att carport och skärmtak räknas in i byggnadsarean. Ett enplanshus och ett tvåvåningshus med samma yttermått har samma byggnadsarea. 

Byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd

bild som visar byggnadshöjd
 

Byggherre
Byggherre kallas du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Oftast äger byggherren själva fastigheten. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller kraven i plan- och bygglagstiftningen.  

Byggrätt
En byggrätt är den rättighet som fastighetsägaren har att bygga på en tomt.
Byggrätten regleras i detaljplanen, exempelvis vad marken/byggnaden får användas till, hur många kvadratmeter som får byggas, högsta våningsantal och byggnadshöjd samt minsta avstånd till tomtgräns och mellan byggnader med mera.

Byggsanktionsavgift
Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svart bygge. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden, Storleken på avgiften regleras genom plan- och byggförordningen 9 kap och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år beslut om byggsanktionsavgiften fattas.  

Certifierad
Inom flera fackområden finns eller behövs certifiering av sakkunniga. (Sakkunnig är den person som har utbildning och/eller erfarenhet inom specifikt område och har uppfyllt kraven för ett godkänt certifikat, inom det egna fackområdet.) Det gäller exempelvis för kontrollansvariga, tillgänglighetsansvariga, brandssakkunniga och antikvariskt sakkunniga.  

Detaljplan / planbestämmelser
En detaljplan är plan som bestämmer vad marken ska användas till och vilken byggrätt en fastighet har. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument.
En detaljplan består av en karta över det område som planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser som behövs. Planbestämmelser finns ofta med på kartan, men i äldre detaljplaner så kan de vara en särskild handling.  

Fasadritning
En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån.
Vid ansökan om bygglov behövs ritningar som beskriver det som ska byggas. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen visar ritningen taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.
När du ansöker om bygglov ska du komplettera ansökan med ritningar som beskriver det som ska byggas.
Oftast är 1:100 en bra skala för fasader.   

Fastighet
En fastighet är ett markområde med tillhörande fastighetstillbehör, till exempel byggnader, andra anläggningar och växtlighet som utgör en rättslig enhet.  

Förgårdsmark / prickad mark
Förgårdsmark är det område som vanligtvis inte får bebyggas och som ligger närmast gatan eller annan allmän plats. Förgårdsmark markeras i en detaljplan med prickar, och kallas därför i dagligt tal för prickad mark. 

Giltighetstid
Ett lov (bygglov, rivningslov eller marklov) gäller i fem år men själva åtgärderna, till exempel byggandet, rivningen eller markarbetet, ska ha påbörjats inom två år. Det går att ansöka om förnyelse av bygglovet, men formellt sett blir det ett nytt beslut. Om du under byggets gång vill ändra något som redan har fått bygglov måste du kontakta din handläggare och sedan skicka in nya ritningar eller beskrivningar så att ett nytt beslut kan tas. 

Grannehörande
Grannehörande kallas det när grannar eller andra sakägare som berörs av åtgärden får möjlighet att säga sin mening. Grannehörande sker bara när bygglovsansökan innehåller avvikelser från detaljplanen. Det är handläggaren som sköter grannehörandet. Om många personer berörs brukar man annonsera om grannehörandet i dagspressen. 

Komplementbyggnad till bostadshus
Med en komplementbyggnad menas andra byggnader på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. En komplementbyggnad kan som exempel vara ett uthus, lekstuga eller ett garage men kan också vara typer av små byggnader. En komplementbyggnad är alltså inte en tillbyggnad som är en del av huvudbyggnaden(bostadshuset). 

Konstruktionsritning
En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av sakkunniga konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.  

Kontrollansvarig
När du ska bygga, riva eller utföra en markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig.
Den kontrollansvarige:
• hjälper dig att upprätta förslag till kontrollplan
• ser till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor följs
• närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och bygglovsenhetens arbetsplatsbesök
• dokumenterar sina byggplatsbesök
• ger ett utlåtande till dig och bygglovsenheten som underlag för slutbeskedet.
Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvarige ska dessutom vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. 

I vissa enklare, mindre åtgärder så kan myndighetsnämnden besluta att en kontrollansvarig inte behövs. 

Här kan man hitta certifierade kontrollansvariga

Kontrollplan
Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Det ska framgå om du själv ska göra kontrollen genom din dokumenterade egenkontroll eller om den ska utföras av en certifierad sakkunnig. Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur både farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. 

Kungörelse och delgivning
Myndighetgsnämnden ska delge alla beslut om lov och förhandsbesked till den som sökt lov och annan part, till exempel fastighetsägaren. Kända sakägare och boende som har lämnat synpunkter som inte har blivit tillgodosedda ska också delges.
Delgivningen innehåller beslutet och information om hur man överklagar.
Beslut ska också kungöras i Post- och Inrikes tidningar.
Rågrannar (ägare till fastigheter som gränsar direkt till varandra) och övriga kända sakägare utan invändningar ska få kungörelsen i ett brev. Kungörelsen informerar om beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet finns tillgängligt.

Laga kraft
Beslut om bygglov för ärenden som kommit in från och med den 2 maj 2011 vinner laga kraft efter att delgivning (till berörda) och kungörelse i Post- och Inrikes tidningar, (om inte beslutet överklagats) har ägt rum. När beslutet har vunnit laga kraft kan det inte överklagats.
Bygglovbeslut enligt plan- och bygglagen före 2 maj 2011 vinner inte laga kraft. De kan därför överklagas även fortsättningsvis. 

Lantmäteriförrättning
En lantmäteriförrättning omfattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas eller ändras, exempelvis styckning av tomter. I Ängelholms kommun utförs lantmäteriförrättning av Lantmäterimyndigheten. 

Markplaneringsritning
En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den planeras att ändras används planritningar (sett uppifrån), fasadritningar (sett framifrån) och sektionsritning (i genomskärning).

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av mark och vatten och bestämmelser kring byggande.
PBL reviderades (skrevs om) 2 Maj 2011. 

Planritning
En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.
När du ansöker om bygglov ska du komplettera ansökan med ritningar som beskriver det som ska byggas. Förutom planritning kan sektionsritningar, fasadritningar, situationsplaner och detaljritningar behövas.
Ofta är 1:100 en bra skala för planritningar.

Plushöjd
Vilken nivå en gata eller annan allmän plats ska ha anges som plushöjd på detaljplanekartan. Detta är en viktig uppgift för att veta vilken nivå som det är lämpligt att uppföra huset på med hänsyn till vattenavrinning, tillgänglighet m m.

Remiss
En remiss är en skriftlig begäran (fråga) från en myndighet till en annan myndighet eller organisation om ett uttalande i ett visst ärende. 

Sakägare
Juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga. 

Sakkunnig / sakkunnighetsintyg
En sakkunnig är expert inom ett visst område. Den sakkunnige anlitas av byggherren för att kontrollera sådant som behöver expertkunskap.
Sakkunnighetsintyg är ett dokument där den som är sakkunnig verifierar (godkänner) hur något är byggt eller utfört. Ett sådant ska ibland lämnas in för att kunna få ett slutbesked. Om ett sådant behövs står det i beslut om kontrollplan. 

Sammanhållen bebyggelse
Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller bara skiljs åt av väg, gata eller parkmark. Kontakta kommunen om du är osäker på vilken typ av område det gäller.

Sektionsritning
En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt igenom byggnaden och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.
När du ansöker om bygglov ska du komplettera ansökan med ritningar som beskriver det som ska byggas. Förutom sektionsritningar kan planritningar, fasadritningar, situationsplaner och detaljritningar behövas.
Ofta är 1:100 en bra skala för sektionsritningar. 

Situationsplan
En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Rita in omgivande fastigheter och byggnader. 

Situationsplanen visar alla sorters existerande byggnader, hur marken är använd och var nya byggnader ska placeras. Eventuella parkeringsplatser, hårdgjorda ytor, altaner med mera ska också ritas in. 

Som underlag till situationsplanen behövs vid nybyggnad av obebyggd tomt en nybyggnadskarta eller vid tillbyggnader eller nybyggnad av kompletteringsbyggnader en förenklad nybyggnadskarta. Blankett för beställning finns i blankettarkiv ”Beställning av nybyggnadskarta”. 

Ny- och tillbyggnader ska mått- och lägesbestämmas. Det betyder att man måttsätter byggnadens yttre omkrets och markerar byggnadens höjd genom med färdig golvhöjd eller höjden på byggnadens sockel. Lägesbestämning ska göras vinkelrätt från två fastighetsgränser (för att det minsta måttet till grannes fastighetsgräns ska bli tydligt). Markera också om något ska rivas. 

Generellt för alla ritningar gäller att ritningarna ska vara fackmannamässiga gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra. 

Skala
Ritningar finns i olika skala. Skalan anger förhållandet mellan ett visst avstånd på ritningen och motsvarande avstånd i verkligheten. 

Vanliga skalor:
Skala 1:100 (till planritningar och fasader)
Betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1m).
Skala 1:400 (till situationsplaner)
Betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten (4 meter, 400 cm= 4m). 

Generellt för alla ritningar gäller att ritningarna ska vara fackmannamässiga och skalenligt gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra. 

Vänligen kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in, det skyndar på bygglovet. Ett enkelt sätt är att rita in en skalstock. 

Slutbesked
Myndighetsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. Du får inte ta i bruk en byggnad (till exempel flytta in i den) eller en annan anläggning förrän du har fått ett slutbesked.
Du kan få slutbesked även om det finns kvar mindre brister. Myndighetsnämnden gör i så fall anmärkningar på bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar nämnden slutligt frågan om slutbesked. 

Slutsamråd
När byggåtgärderna har avslutats kallar bygglovsenheten till slutsamråd (vid större ärenden). Då går man bland annat igenom hur kon­trollplanen har följts. 

Startbesked
Du måste ha fått ett startbesked från myndighetsnämnden innan du får påbörja en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. I startbeskedet fastställer myndighetsnämnden kontrollplanen, bland annat utifrån det som har kommit fram vid det tekniska samrådet. Myndighetsnämnden kan till exempel anse att byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig utan behöver kompletteras med en certifierad sakkunnig. Nämnden fastställer också eventuella villkor för att få påbörja arbetena. Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla samma dag som beslutet om lov upphör att gälla. För anmälningspliktiga åtgärder, till exempel när du installerar en eldstad, upphör startbeskedet att gälla två år efter att startbeskedet gavs. 

Strandskydd
Strandskydd innebär att det är förbjudet att genomföra en rad åtgärder inom den strandskyddade zonen. Strandskyddet sträcker sig 300 meter från såväl land- som vattensidan av strandkanten vid kust och sjöar och 100 meter utmed vattendrag. 

Strandskyddet är en del av reglerna i miljöbalken (7 kap 15 §) och syftar till att långsiktigt skydda allemansrätten i strandområden. Det ska också bevara en bra miljö för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Vid detaljplanering kan strandskyddet upphävas.
Utanför detaljplanelagt område behövs dispens eller ett godkänt undantag från strandskyddet för vissa åtgärder och byggen.
Åtgärder och byggen som inte behöver bygglov men ligger nära vatten kan behöva dispens från strandskyddet trots att inte bygglov behövs. Ett exempel är bryggor. 

Tekniskt samråd
När myndighetsnämnden har beslutat om lov så krävs i vissa ärenden att ett tekniskt samråd skall hållas. Vid samrådet går ni gemensamt igenom redovisningen av arbetets organisation och förslag till kontrollplan. Om myndighetsnämnden känner till att projektet kräver tillstånd av någon annan myndighet ska de upplysa dig om det. Bygglovsenheten för protokoll under hela samrådet. 

Vind / Våning
Våning definieras som ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv. 

En vind ska anses vara en våning endast om ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet och byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för översida på byggnadens översta bjälklag. 

En källare ska anses vara en våining endast om golvets översida i våningen närmarst ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. 

Överklagande
De flesta bindande beslut av en myndighet går att överklaga. Ett överklagningsbart beslut kan till exempel gälla beslut om att bevilja eller inte bevilja lov, liksom beslut om påföljder och ingripanden. Beslut att inte bevilja startbesked får överklagas enbart av sökanden. Beslut som är en del i beslutsprocessen, t ex ett yttrande från en myndighet till en annan får inte överklagas. 

Ett överklagande skall ställas till länsstyrelsen men skickas till myndigheten som har fattat beslutet för bedömning att överklagandet har inkommit i rätt tid, innan det sedan skickas vidare till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Den sista instansen är Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Du har tre veckor på dig att överklaga om du har delgivits beslutet och fyra veckor om du har fått kännedom om beslutet genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Om ett beslut inte överklagas vinner det laga kraft direkt efter den tiden.
Överinstansens beslut vinner laga kraft när tiden för överklagande av det beslutet har gått ut, om det inte har överklagats vidare. När ett beslut vinner laga kraft kan det inte längre överklagas. 

Översiktsplan
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge väglednign för beslut om hur mark- och vatteområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad den 28 januari 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har en egen flygplats?