Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Handlingar som skall inlämnas vid ansökan

Lämna in följande handlingar till Bygglovsenheten

Bild på en ansökningsblankett
Ansökningsblankett samt beskrivning av projektet som tex användning, utvändiga material, färg (NCS- kod), ev. påverkan på omgivningen och parkeringsbehov/lösning. Vid verksamheter ska även en verksamhetsbeskrivning inlämnas. Ansökan ska undertecknas av sökanden.

Bild på kontrollplan

Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen

Som en garanti för att byggherren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla tekniska egenskapskrav skall byggherren utse en kontrollansvarig.

Vid utförandet av bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga. En kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften, vilket ska styrkas genom certifiering genom ett ackrediterat certifieringsorgan eller som uppfyller motsvarande krav i EU eller inom EES-området. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Kontrollansvarig skall biträda byggherren med att upprätta kontrollplan, delta i samråd och närvara vid kontroller och besiktningar. Kontrollansvariges uppgift är att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. Inför ett slutbesked, ska kontrollansvarig lämna ett utlåtande om utfört projekt.

Kommunen får fram till den 30 juni 2013 göra undantag från de nya kraven på certifierade kontrollansvariga, om det finns synnerliga skäl.

Du behöver inte kontrollansvarig vid följande;

  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat eller
  • Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan och andra åtgärder enligt plan- och byggförordningen.

bild på en situationsplan

Situationsplan i skala 1:400. Den skall innehålla mått på byggnaden och mått från byggnaden till tomtgränserna. På situationsplanen skall dessutom byggnadernas plushöjd (höjd på färdigt golv) samt norrpil redovisas.
Om det gäller en tillbyggnad skall det klart framgå vad som byggs till.

Vid nybyggnad av huvudbyggnad inom detaljplanerat område så skall situationsplanen normalt grundas på en nybyggnadskarta.

Vid en tillbyggnad inom detaljplanerat område skall situationsplanen normalt grundas på en förenklad nybyggnadskarta.

Vid en nybyggnad eller tillbyggnad av komplementbyggnad inom detaljplanerat område skall normalt  situationsplanen grundas på en förenklad nybyggnadskarta.

Vid övriga åtgärder inom detaljplanerat område, till exempel plank, mur och bygglovsfri åtgärd, t ex Attefallsåtgärd skall situationsplanen normalt grundas på ett utdrag ur basen.

Vid en ny- och tillbyggnad utanför detaljplanerat område så skall situationsplanen normalt grundas på ett utdrag ur basen.

Alla dessa karttyper finns att beställa på Ängelholms kommun. Blankett heter "beställning av nybyggnadskarta".

Infart, parkering, tillgänglighet till byggnaden, förvaring av sopkärl, markbeläggning samt markhöjder skall redovisas på nybyggnadskartan.
Uppgifter om tomtens totala area och byggnadsarea underlättar handläggningen.

bild på en fasadritning

Fasadritningar på samtliga fasader i skala 1:100. Ursprunglig och tänkt blivande markhöjd, skall tydligt redovisas på ritning. Ibland behövs färdig mark vid hushörn redovisas. Omfattning av nytt fasadmaterial och ny färg (NCS-kod) skall redovisas så att omfattningen tydligt framgår.

bild på en planritning

Planritningar i skala 1:100 som redovisar planlösning, mått och byggnadsytor (BYA). Planer skall alltid redovisa brandgränser, tillgänglighet samt vid större objekt utrymningsvägar och redovisning av takskydd. Avser ansökan tillbyggnad skall detta redovisas med skraffering och mått.

bild på en sektionsritning
Sektioner

i skala 1:100 skall redovisa plushöjd (höjd på färdigt golv) byggnadshöjd, nockhöjd, total höjd och taklutningar.

 

INLÄMNING AV HANDLINGAR

Handlingar kan med fördel skickas in elektroniskt till This is an email address. Bilagor skall vara separerade med tydligt namn efter vilken handling där är. Skalstock skall finnas på varje handling. Ritningarna skall vara svart-vita och ej ritade på rutat papper.
Ansökan och ritningar skall vara digitalt tillverkade eller inskannade, de skall inte vara avfotograferade. 

Eller så kan handlingar inlämnas i pappersformat i ett exemplar. Ritningarna skall vara fackmannamässigt utförda, skalriktiga, försedda med skalstock och inlämnas i max A3 format som nedvikes till A4. Om större format än A3 inlämnas så skall en extra omgång inlämnas som A3. Ritningarna skall vara svart-vita och ej ritade på rutat papper.

 

Bild på kontrollplan

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska ske, hur kontrollen ska gå till, och hur den ska verifieras och dokumenteras.
Den kan vara allt från mycket enkel och innehålla några enstaka punkter till en mer avancerad med många kontrollpunkter, beroende på omfattningen av byggnationen. Av kontrollplanen ska också framgå vilka intyg, bestyrkanden och övriga handlingar som ska lämnas in till bygglovsenheten. Detta är för att kontrollera att lagstiftningen följs.

När krävs en kontrollplan?
En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälanpliktiga åtgärder. Byggherren/sökanden ansvarar för att ta fram kontrollplanen och den ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna vid ansökningstillfället. Utan kontrollplan kan inget startbesked lämnas.

 

Är du osäker och har frågor är du välkommen att ta kontakt, så hjälper vi dig. Se telefon och e-post längst ner på sidan.

Sidan granskad den 21 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm redan på 1880-talet började bli känt som brunns- och badort?