Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Så hanteras Ert bygglovsärende

 

Nedanstående information gäller för ärenden inkomna till bygglovsenheten  

1. Diarieföring
Ert ärende dateras och registreras vid ankomst och tilldelas ett ärendenummer. Detta nummer eller fastighetsbeteckningen är bra att ha till hands vid all kontakt med oss.

2. Förgranskning
Ärendet granskas översiktligt främst för att konstatera om handlingarna är kompletta och uppfyller kvalitetskraven. Ni får ett kvitto från oss. Ärendet tilldelas en handläggare när det är komplett.

3. Väntetid inför handläggning
På grund av ojämn arbetsbelastning på bygglovsenheten kan väntetid uppstå innan handläggning kan påbörjas.

4. Handläggning
Er ansökan granskas utifrån gällande detaljplan och Plan- och bygglagens (PBL)bestämmelser. Detaljplanen anger t ex byggnadshöjd, exploateringsgrad och ändamål. Ligger fastigheten utanför detaljplanelagt område blir handläggningen mer omfattande eftersom vi behöver utreda förutsättningarna noggrannare för den enskilda fastigheten.

I Plan- och bygglagen ställs bl a krav på estetik, varsamhet och anpassning men även tillgänglighet och lämplighet för ansökt åtgärd. Handläggaren åker ofta ut på plats för att bilda sig en uppfattning om förhållandena.

Grannar hörs vid en mindre avvikelse från detaljplanen, om man vill bygga nära tomtgräns och vid byggnation på landet. Ibland behöver även olika myndigheter, kommunala förvaltningar eller andra sakägare höras, som t ex Vägverket.

Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in. Handläggningstiden kan variera från någon vecka till åtskilliga veckor beroende på ärendets svårighetsgrad, handlingarnas kvalitet, mängden kontakter och korrespondens i ärendet. Enligt PBL ska ett ärende om lov avgöras inom 10 veckor. Perioden kan förlängas en gång i ytterliggare 10 veckor.

5. Beslut
Myndighetsnämnden är beslutande myndighet. I de flesta ärenden fattar handläggaren beslut på delegation i myndighetsnämndens namn. Större eller principiellt viktiga ärenden avgörs av myndighetsnämnden. Nämnden sammanträder 11 gånger per år.

6. Expediering
När bygglovsbeslutet är fattat expedieras ärendet. Det innebär att handlingarna kopieras och skickas ut till Er som sökande, till ekonomikontoret för fakturering och eventuellt till kart- och mätningsavdelning samt VA-avdelning, grannar informeras om att bygglov har utfärdats och bygglovet kungörs i Post- och inrikes tidning (web) samt grannar som haft synpunkter får besvärshänvisning. Information skickas också till Skatteverket samt vid nybyggnad till Statistiska centralbyrån.

7. Efter bygglovet
Ärendet får ej påbörjas förrän Ni även har fått ett startbesked i ärendet. Är Ert ärende mycket enkelt så kan startbeskedet lämnas tillsammans med bygglovet, men är det mer komplicerat kan ett teknisktsamråd behövas och ett startbesked lämnas först efter detta. Vad som gäller för just Ert ärende framgår av bygglovet. Det framgår även av bygglovsbeslutet vilka handlingar Ni behöver komplettera med. Det kan vara kontrollplan, konstruktionsritning, vatten- och avloppsritning, ventilationsritning, energiberäkning och byggfelsförsäkring etc.

9. Tekniskt samråd
Tekniskt samråd skall alltid hållas om det krävs en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart obehövligt, eller om byggherren har begärt ett tekniskt samråd. Byggherren skall senast vid det tekniska samrådet lämna ett förslag till en kontrollplan, samt de tekniska handlingar som krävs.

Vid samrådet gås följande igenom;

 • Arbetets planering,
 • Åtgärder för tillsyn och kontroll mm,
 • Arbetets organisation,
 • Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har lämnat in,
 • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats om samrådet avser en rivningsåtgärd och
 • behovet av arbetsplatsbesök, byggfelsförsäkring, färdigställandeskydd och utstakning, ytterligare handlingar samt ytterligare samråd.

10. Startbesked
Byggnationen får inte påbörjas utan startbesked. Myndighetsnämnden ska med ett beslut om startbesked godkänna att en lov- och anmälningspliktig åtgärd får påbörjas. I vissa enklare lovärenden kan startbesked ges i samband med lovet. För mer komplicerade lovärenden krävs först beslut om lov och sedan beslut om startbesked. Startbesked ges när myndighetsnämnden bedömer att ansökt åtgärd kan antas uppfylla de krav som finns i gällande föreskrifter. Myndighetsnämnden kan i samband med startbeskedet besluta att byggnadsverket får tas i bruk utan slutbesked.

Att påbörja en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

11. Arbetsplatsbesök

Bygglovsenheten skall bjudas in till arbetsplatsbesök vid minst ett tillfälle när ärendet har föregåtts av ett tekniskt samråd och ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.

Vid ett arbetsplatsbesök, skall bygglovsenhetens handläggare kontrollera;

 • Att kontrollplanen och bygglovet följs,
 • Att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning och
 • Att inget uppenbart strider mot byggreglerna

12. Slutsamråd

Slutsamrådet skall normalt hållas på byggarbetsplatsen när ansökta åtgärder närmar sig färdigställande och ett slutsamråd inte är uppenbart obehövligt.

Följande skall diskuteras vid slutsamrådet;

 • Hur kontrollplanen och andra villkor följts,
 • Avvikelser från krav för åtgärderna
 • Kontrollansvarigas utlåtande,
 • Kontrollansvarigas och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen,
 • Behov av andra åtgärder och
 • Förutsättningar för slutbesked.

13. Slutbesked
När byggherren har visat att alla krav är uppfyllda, så godkänner myndighetsnämnden åtgärderna med ett slutbesked. De ställda kraven finns angivna i beslutet om lov eller i startbeskedet. Myndighetsnämnden ska så fort som möjligt pröva om ett slutbesked kan ges när allt underlag som behövs för prövningen har lämnats in. När slutbesked har utfärdats, anses ansökta åtgärder vara slutförda och byggnadsverket får tas i bruk.

14. Interimistiskt slutbesked

Om en brist inte är försumbar eller en kontroll behöver göras i ett senare skede av processen kan myndighetsnämnden ge ett interimistiskt slutbesked, det vill säga ett tillfälligt slutbesked. Det interimistiska slutbeskedet är beroende av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs i ett senare skede. I ett sådant besked anger nämnden vad som gäller i fråga om möjligheten att ta byggnadsverket i bruk. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked.

Att ta ett byggnadsverk i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Sidan granskad den 21 februari 2018.

Just nu så har vi hög arbetsbelastning på inspektörssidan.

Detta innebär att bokning av tekniskt samråd eller slutsamråd kan ta upp till tre veckor. Alla handlngar som skall inlämnas före tekniskt samråd eller slutsamråd måste inlämnas minst en vecka i förväg, annars kan mötet ställas in.

Inlämnas handlingar och begäran om slutbesked så räkna upp till fem arbetsdagar före ett slutbesked kan tas.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har tre vänorter? Dobele, Höje-Taastrup, och Kamen.