Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Driva miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Verksamheter som omfattas av miljöbalken

Gemensamt för alla verksamhetsutövare är att de måste känna till miljöbalkens hänsynsregler och övriga bestämmelser. Större delen av den svenska miljölagstiftningen är samlad i miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I miljöprövningsförordningen (2013:251), som är en förordning knuten till miljöbalken, kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Läs mer under Anmälan eller tillstånd?

Tillsyn

Varje kommun har en politisk nämnd som ansvarar och beslutar kring miljö- och hälsoskyddsfrågor. I Ängelholm finns en politisk myndighetsnämnd. Under nämnden arbetar verksamheten Miljö och bygg. Nämnden bedriver tillsyn utifrån bl.a. miljöbalken med tillhörande förordningar.

Tillsynsarbetet kan bedrivas på olika sätt, oftast genom tillsynsbesök på plats eller att handlingar begärs in för granskning. Kommunens miljöinspektörer granskar att gällande lagstiftning följs. Myndighetsnämnden kan exempelvis besluta om att en verksamhet måste vidta åtgärder eller undersökningar.

Tillsynen finansieras delvis av skattemedel och delvis av tillsynsavgifter som myndighetsnämnden tar ut enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Om miljöbalkens krav på dig som verksamhetsutövare

Enligt kunskapskravet i miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall enligt försiktighetsprincipen i miljöbalken utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall det enligt miljöbalken vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Läs mer under Egenkontroll.

Mer information

På Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta Naturvårdsverkets allmänna råd och föreskrifter.

Sidan granskad den 16 mars 2017.

Allmän information