Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kemikalier

Förvaring av kemikalier

Förvaring av kemikalier ska alltid ske på sådant sätt att risken för läckage till omgivningen minimeras. Det kan innebära att man måste vidta olika försiktighetsåtgärder, tex. invallningar och igenläggning av golvavlopp.

Myndighetsnämnden har antagit en policy för lagring av kemikalier. Policyn har tagits fram i att länsövergripande projekt så att tillämpningen av reglerna ska ske på samma sätt i hela Skåne.

För kemikalielagring inom vattenskyddsområdet gäller särskilda bestämmelser enligt områdets skyddsföreskrifter.

Säker kemikaliehantering

Det hanteras 10 000-tals olika kemikalier i samhället. Kunskapen om vilka effekter de har är ofta bristfällig.

För dig som hanterar kemikalier är det viktigt att hålla dig uppdaterad om nya rön om kemikaliernas egenskaper och att se till att hantera kemikalierna på ett så säkert sätt som möjligt. För särskilt farliga kemikalier finns det avvecklingsprogram för att fasa ut dessa till förmån för mindre skadliga.

Oavsett om det finns avvecklingsplaner så är du som hanterar kemikalier skyldig att byta ut farligare kemikalier mot mindre skadliga om det kan ske med avsett mål för kemikalieanvändningen. För mycket farliga kemikalier finns det nationella program och avvecklingsplaner. Detta gäller t.ex för vissa köldmediakemikalier s.k. freoner som bryter ner ozonskiktet.

Cisterner

För lagring av oljor, bensin och andra kemikalier som används i större mängd används oftast cisterner. Vid ett läckage från en cistern kan stora mängder snabbt läcka ut i miljön vilket kan orsaka stora skador. Kraven på skyddsåtgärder är därför relativt omfattande.

Cisterner utsätts över tiden för materialangrepp på grund av den aggressiva miljön i cisternen. Det bildas kondensvatten som i kombination med syror gör att stålcisterner rostar. Olika tillsatser i oljan kan leda till att plastcisterner skadas.

Yttre skador kan man relativt lätt inspektera själv men det är oftast svårt för en lekman att bedöma cisternens inre kondition. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt i mark och från rörledningar i betong. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader.

Utsläpp av olja i mark eller i vatten kan leda till mycket svåra skador som kan förstöra grundvatten och vattentäkter i decennier. Du som äger en cistern är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Tänk på att:

  • installation av cistern mellan 1 och 10 kubikmeter skall anmälas till kommunen 
  • alla cisterner skall kontrolleras regelbundet vart 6:e eller 12:e år beroende på cisterntyp
  • besiktning skall göras av ackrediterat företag
  • cisterner skall ha nivåmätare och överfyllnadsskydd
  • cisterner skall inte placeras direkt på marken pga korrisionsrisk
  • för cisterner som är 5 kubikmeter eller större krävs sekundärskydd, dvs. invallning, uppsamlingstråg eller dylikt
  • inom vattenskyddsområde gäller speciella regler för hantering av kemikalier.

Kemisk bekämpning

Bekämpningsmedel är framtagna för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det är alltså produkter som är direkt avsedda att påverka levande organismer. Det innebär stora risker om inte hanteringen sker på ett riktigt sätt.

Stora delar av Ängelholms kommun är föremål för ett intensivt jordbruk. Det innebär också att det förekommer en hel del kemisk bekämpning i kommunen. Spår av äldre tiders hantering har konstaterats i flera grundvattentäkter i kommunen. Dagens hantering ger sig främst tillkänna genom att man kan konstatera mätbara halter i kommunens vattendrag.

För att skydda vårt dricksvatten har kommunen infört hårda bestämmelser beträffande bekämpningsmedelsanvändningen inom Brandsvigs vattenskyddsområde. Dessa innebär att det är förbjudet att använda bekämpningsmedel inom det inre skyddsområdet. Detta gäller såväl enskild tomt som lantbruksverksamheter.

Länk till Kemikalieinspektionens sidor om bekämpningsmedel.

Träskyddsbehandlat virke

Bygg giftfritt i din trädgård! Träskyddsbehandlat virke innehåller ofta giftiga metaller som arsenik, krom och koppar. Välj mindre farliga alternativ i så stor utsträckning som möjligt när du ska bygga nytt i din trädgård så skyddar du både dig själv och miljön.

Att tänka på:

  • Undersök möjligheten att använda alternativ till träskyddsbehandlat virke. 
  • Spillbitar av impregnerat virke är klassat som farligt avfall och ska till återvinningscentralen, inte i soptunnan eller i brasan. 
  • Använd inte kreosotbehandlat virke, tex slipers och telefonstolpar.

Läs mer i Kemikalieinspektionens faktablad "Bygg giftfritt i trädgården".

Sidan granskad den 13 mars 2017.

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att din kommunala energi- och klimatrådgivare kan ge dig information om aktuella stöd att söka?