Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Farligt avfall från verksamheter

Vad räknas som farligt avfall?

Farligt avfall är avfall som är särskilt farligt för miljön eller hälsan, och hanteringen måste därför regleras extra noggrant. De typer av avfall som räknas som farliga är markerade med en asterisk (*) i bilagan 1 till avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Exempel på farligt avfall är:

 • lågenergilampor, lysrör
 • batterier
 • el- och elektronikavfall
 • spillolja
 • slam från oljeavskiljare
 • färg, lack och lim
 • lösningsmedel
 • bekämpningsmedel
 • frätande ämnen

Minska mängder och farlighet

Det mest effektiva sättet att minska risken att farliga ämnen från avfall sprids i miljön är att försöka minska mängderna farligt avfall. Detta kan man göra genom att, om möjligt, t ex byta teknik eller ersätta farliga ämnen med sådana som är mindre farliga. Som verksamhetsutövare är man skyldig att aktivt arbeta för att minska verksamhetens negativa påverkan på miljö och hälsa.

Lagring i väntan på borttransport

Farligt avfall ska lagras på ett sådant sätt att skadliga ämnen inte riskerar att spridas i miljön. Avfallet ska därför lagras skyddat från väder och vind, och på ett underlag som gör det möjligt att samla upp ett eventuellt läckage och hindra det från att nå mark eller avlopp. För farligt avfall i flytande form, t ex spillolja, innebär det att behållaren ska vara invallad. Utrustning för att ta hand om läckage ska finnas till hands. Olika slag av farligt avfall ska lagras separat från varandra, och från andra material.

Transport

Som verksamhet får man lov att själv transportera bort sitt farliga avfall under förutsättning att:

 • den transporterade mängden är högst 100 kg eller 100 liter per kalenderår*,
 • avfallet inte innehåller kvicksilver (hela lysrör eller andra ljuskällor är dock tillåtna),
 • avfallet inte innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.
 • anmälan om transport av farligt avfall är gjord till länsstyrelsen.

*Gränserna gäller inte för t ex farliga jordbrukskemikalier och asbest, se avfallsförordning 2011:927 § 37.

En anmälan till länsstyrelsen kostar 250 kr och görs direkt i ett formulär på länsstyrelsens hemsida, se länk i högerspalten. Anmälan gäller i fem år, varefter man får anmäla på nytt. Avfallet ska lämnas till en anläggning som har tillstånd att ta emot det. 

Verksamheter som inte själva vill sköta transporten eller som överskrider gränserna ovan, ska istället anlita en transportör med tillstånd för transport av farligt avfall. Verksamheten är skyldig att kontrollera att den transportör som man anlitar har ett sådant tillstånd.

Dokument

Som verksamhetsutövare ska man kunna visa för tillsynsmyndigheten vilka mängder farligt avfall som uppkommer i verksamheten och hur de har hanterats. Kraven på dokumentation följer nedan:

Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om den mängd som uppkommer årligen och vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska bevaras i minst tre år.

När farligt avfall lämnas till en transportör ska verksamheten och transportören se till att det finns ett transportdokument med uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren.

Den som själv transporterar farligt avfall efter anmälan till länsstyrelsen ska för varje slag av farligt avfall som transporteras föra anteckningar om


 1. varifrån avfallet kommer,
 2. den mängd som transporteras årligen,
 3. på vilket sätt avfallet transporteras, och
 4. vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska bevaras i minst ett år. Verksamheten ska också se till att få ett kvitto från mottagaren på vilken mängd och typ av avfall som lämnats.

Lagstiftning

3, 12, 13, 16, 36, 37, 42, 53 §§ Avfallsförordningen (SFS 2011:927)  

Sidan granskad den 13 mars 2017.

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att du kan få kostnadsfri och oberoende rådgivning av en energi- och klimatrådgivare?