Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Anmälan eller tillstånd?

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mekaniska verkstäder, laboratorier, bensinstationer, kemtvättar och verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel. Mobila verksamheter som ger tillfälliga störningar berörs också, till exempel krossverk.

De olika miljöfarliga verksamheterna listas i miljöprövningsförordningen (2013:251). Alla verksamheter måste känna till miljöbalkens hänsynsregler och övriga bestämmelser.

  • A-verksamheter ska ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen för att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till
    den lokala miljönämnden.

De verksamheter som inte finns med i miljöprövningsförordningen kräver varken tillstånd eller anmälan (ofta kallade U-verksamheter). Miljöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter och miljönämnden utövar tillsyn.

Anmälan

Du som är verksamhetsutövare är skyldig att göra en anmälan till myndighetsnämnden om du planerar att anlägga, driva eller ändra en miljöfarlig verksamhet, som enligt miljöbalken klassas som anmälningspliktig. Vilka verksamheter som är anmälningspliktiga kan du läsa mer om i miljöprövningsförordningen. Syftet med anmälningsplikten är att ge tillsynsmyndigheten tillfälle att bedöma om verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt miljölagstiftningen.

Anmälans innehåll

Anmälan ska vara skriftlig och inlämnas i två exemplar. Den ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Anmälan ska även, i den utsträckning det behövs, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Skicka in anmälan senast 6 veckor innan du gör en anmälningspliktig åtgärd! Blanketter finns till höger under Relaterad information.

Handläggning

När myndighetsnämnden har mottagit anmälan sänds ett exemplar av handlingarna till Länsstyrelsen och eventuellt andra berörda myndigheter, organisationer eller enskilda som bedöms ha särskilt intresse i saken. Detta för att ge berörda parter tillfälle att yttra sig över anmälan.

Tillsynsmyndighetens åtgärder

När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, kan myndighetsnämnden meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs. Myndighetsnämnden kan också förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Om ingenting av detta är aktuellt meddelas den som har gjort anmälan att anmälningsplikten är uppfylld.

Sidan granskad den 13 mars 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att vi varje dag serverar lunch till över 6100 gäster?