Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Växtskyddsmedel

Klassindelning, användningstillstånd

Växtskyddsmedel delas in i tre klasser. Klass 1 och 2 får endast användas av de som har genomgått en utbildning och har ett gällande användningstillstånd. Klass 3 får användas även av de som inte har ett gällande användningstillstånd.

För spridning av kemiska växtskyddsmedel i växthus ska ett särskilt användningstillstånd finnas. Länsstyrelsen anordnar kurser för användningstillstånd.

Från den 26 november 2015 ska även den som säljer växtskyddsmedel (klass 1 och 2) ha ett giltigt utbildningsbevis för detta. Växtskyddsmedel klass 1 och 2 får endast överlåtas till den som har användningstillstånd. Vid överlåtelse av växtskyddsmedel (klass 3) till icke yrkesmässiga användare ska information lämnas om risker för människors hälsa och miljön.

Skyddsavstånd

Växtskyddsmedel kan spridas till omgivningen genom vindavdrift och marktransport. Med skyddsavstånd menas ett avstånd som man vid spridning, påfyllning och rengöring av sprututrustningen håller till vattentäkter, grundvatten, sjöar och vattendrag och omkringliggande mark för att skydda dem mot växtskyddsmedel. Det finns två olika slag av skyddsavstånd som man måste ta hänsyn till:

 • vindanpassat skyddsavstånd, som bestäms av bl.a. temperatur och vindhastighet vid spruttillfället,
 • fasta (markanpassade) skyddsavstånd, som till stor del bestäms av markförhållandena på platsen.

Fasta skyddsavstånd som gäller vid all bekämpning är:

 • 2 meter till öppna diken och till dag- och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar

Vid yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel utomhus ska alltid skyddsavstånd bestämmas och hållas till öppna vattenytor och till omgivande mark och särskild hänsyn tas till omständigheterna på platsen. ”Hjälpredan” som tagits fram av bla Greppa Näringen kan användas som vägledning.

Påfyllningsplats

Blandning, utspädning och påfyllning samt rengöring av utrustning ska ske på en biologiskt aktiv plats och får inte ske på vägområde, grusytor eller andra mycket genomsläppliga ytor. Det är också förbjudet på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material där det inte finns möjlighet till uppsamling. Ett minsta skyddsavstånd på 30 m ska finnas till diken, dricksvatten-, dagvatten- och dräneringsbrunnar samt till alla öppna vattenytor.

Från biobädd eller annan plats med motsvarande funktion som används vid påfyllning, rengöring, blandning och utspädning ska finnas ett skyddsavstånd till öppna diken och till dag- och dräneringsbrunnar, sjöar och vattendrag och dricksvattenbrunnar på minst 15 meter.

Tillstånd och anmälan vid viss användning av växtskyddsmedel

Tillstånd

Det är förbjudet enligt SFS 2014:425 40 § att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde, på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till skolor och förskolor, på lekplatser som allmänheten har tillträde till, i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, inom idrotts- och fritidsanläggningar,  vid planerings- och anläggningsarbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel söks hos miljöenheten, Ängelholms kommun. Blanketter finns i högerspalten.

Anmälan

Det är förbjudet enligt SFS 2014:425 41 § att utan särskild anmälan till den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat, på banvallar, och inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Anmälan om yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel lämnas till miljöenheten, Ängelholms kommun. Blanketter finns i högerspalten.

Spridning på områden där allmänheten får färdas fritt

Senast en vecka före spridning på områden där allmänheten får färdas fritt (undantaget åkermark) ska allmänheten informeras på väl synliga anslag.

Information ska finnas på ett anslag med minst A 5 format och vara väderbeständigt. Informationen ska innehålla karta över området, kontaktuppgifter, syftet med spridningen, namn och registreringsnummer på bekämpningsmedlet, vilken dos som ska användas och beräknad tidpunkt för spridningen. Anslaget ska finnas tillgängligt för allmänheten och ska sitta kvar i minst en månad efter spridningen.

Dokumentation

Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska följande anteckningar föras:

 • tidpunkt för spridning - datum samt klockslag (närmaste hel timma)
 • namn på den som utfört spridningen
 • område för spridningen (t ex fältnamn, skiftesbeteckning eller kartangivelse)
 • syftet med spridningen (t ex bekämpning av svampar, bekämpning av insekter)
 • växtskyddsmedlets namn
 • dos
 • fasta och anpassade skyddsavstånd
 • uppgift om blommande växter (gäller endast vid användning av växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter).

Dokumentationen ska sparas minst 3 år och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. För detaljerad information, se SJVFS 2015:49 i högerspalten.

Olyckor

Vid olyckor när växtskyddsmedel läckt ut ska räddningstjänst och miljöenheten omedelbart underrättas. Om det finns misstanke om att ett markområde, vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller vattendrag befaras bli förorenat ska miljöenheten och områdets ägare underrättas snarast.  

Sidan uppdaterad den 7 december 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholms stadshus är förankrat med vajrar för att inte glida ner i Rönneå?