Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Gödselhantering

Kommentera sidan

Skicka en kommentar om sidan till innehållsansvarig. Fält markerade med * måste fyllas i.

Ange kontrollordet i textfältet nedan. *

Gödselhantering och gödsling utan miljöhänsyn kan leda till stora miljöskador. Tillförsel av större mängd näringsämne än vad växterna tar upp och gödsling vid fel tidpunkt leder till övergödning av vattendrag och hav, igenväxta sjöar och förorenat grundvatten.

All växtodling förutsätter att den odlade jorden innehåller de näringsämne som växterna behöver för att ge en bra skörd. Med skörden bortförs näringsämne, framför allt kväve, fosfor och kalium, och ny näring måste tillföras för att bibehålla odlingsbarheten. Detta har traditionellt skett genom tillförsel av stallgödsel, men i takt med att djurhållningen minskat har spridning av industriellt framtagen så kallad konstgödsel blivit allt vanligare.

Vid lagring av stallgödsel skall utrymmet utformas så att läckage eller avrinning till omgivningen inte sker. För djurhållare med fler än 10 djurenheter skall lagringsvolymen motsvara en gödselproduktion enligt följande:

  • under 8 månader om man har nötkreatur, hästar, får eller getter 
  • under 10 månader vid annan djurhållning, t ex svin

För djurhållare med färre än 10 djurenheter gäller lagringsvolymen 6 månaders gödselproduktion.

Viktiga bestämmelser finns i Miljöbalkens förordning (1998:915) och jordbruksverkets föreskrift (2005:74) om miljöhänsyn i jordbruket.

 

Djurtäthet vid spridning av stallgödsel

I bestämmelserna om miljöhänsyn i jordbruket finns regler om begränsning av antalet djur på ett jordbruk. För att åkermark under längre tid inte ska gödslas med för mycket fosfor, får djurantalet på ett jordbruk med mer än 10 djurenheter inte vara större än vad spridningsarealen medger. Se tabellen nedan.

Högsta antalet djur som får hållas per hektar tillgänglig spridningsareal
Djurslag Djurenheter per hektar
Kor för mjölkproduktion (även sin- och utslagskor) 1,6
Am- och dikor 2,3
Kvigor, tjurar och stutar över 1 år 4,6
Kalvar under 1 år 5,8
Får och getter 15
Suggor i produktion 2,2
Slaktsvin 10,5
Värphöns 100
Unghöns 250
Slaktkycklingar 470
Kalkoner, ankor och gäss 140
Minkar, avelshonor 50
Hästar 2,3

 

Tid för spridning av stallgödsel

Spridning av gödsel vid olämplig tidpunkt, vid olämpliga förhållanden och i för stora givor leder till ökat läckage av växtnäring.

Kväve i stallgödsel som avdunstar i form av ammoniak skapar indirekt försurning och övergödning. I bestämmelserna om miljöhänsyn i jordbruket finns regler för när stallgödsel och andra organiska gödselmedel får spridas.

1 mars – 31 juli
Spridning av stallgödsel är tillåten både i växande gröda och för nedmyllning på svart mark. 

1 augusti – 31 oktober
Spridning av stallgödsel är tillåten i växande gröda, samt på svart mark före höstsådd av oljeväxter (max 60 lättillgängligt N). På mark med större lerhalt än 15 vikts-% är spridning tillåten även före sådd av höstspannmål (max 40 lättillgängligt N).
Spridning i fånggröda är inte tillåten!

1 oktober – 31 oktober
Spridning av fasta gödselslag (staplingsbara till 1 m höjd)) är tillåten i växande gröda och på obevuxen mark för nedplöjning utan krav på höstsådd.

Fastgödsel från fjäderfä får spridas i växande gröda men inte på obevuxen mark.

1 november – 28 februari
Spridning av stallgödsel förbjuden

1 november – 28 februari
Spridning av mineralgödsel förbjuden

Begränsningar vid all spridning av stallgödsel:

Alla gödselmedel som sprids på svart mark skall myllas inom 4 tim.

Gödselmedel får inte spridas på snötäckt eller frusen mark*.

Gödselmedel får inte spridas på vattenmättad eller översvämmad mark.

Gödselmedel får inte spridas närmre än 2 m från kant till sjö eller vattendrag

Flytgödsel i växande gröda ska spridas med:
a. bandspridningsteknik eller liknande som placerar gödseln på marken under växttäcket
b. myllningsaggregat eller liknande som placerar gödseln i mark
c. teknik som innebär att gödseln späds med minst ½ del vatten
d. teknik som innebär att spridningen tillförs minst 10 mm vatten. (påbörjad inom 4 tim och avslutad inom 12 tim efter det att spridningen inleddes)

* Nattjäle räknas inte som frusen mark.

* Spridning är tillåten om marken är tinad från ytan till ett sådant djup att man kan mylla gödseln, eller om marken är tinad från ytan till minst 15 cm djup men ytan bär för körning vid nattjäle.

Kvävegivan ska anpassas till den kommande grödans behov. Man bör föra anteckningar över sin gödsling. Det gör man i en växtodlings- och gödslingsplan.

Stallgödsel = fast stallgödsel, flytgödsel, urin inkl. uppsamlat pressvatten o nederbörd från plattor och avloppsvatten från spolning och mjölkrum.

 

Sidan granskad den 25 januari 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Jill Johnson hade den största publiken under jubileumsåret? (över 5000 st)