Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Förorenad byggnad eller mark

För att undvika skador på människors hälsa eller miljön är det viktigt att marker eller byggnader som blivit förorenade saneras på ett riktigt sätt. Om man upptäcker en sådan förorening är man skyldig att upplysa kommunen om detta.

Bestämmelser i Miljöbalken om förorenade områden gäller alla slags områden, byggnader och anläggningar som är förorenade så att de medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på hälsa och miljö.

De gäller för föroreningar som finns ovan och i mark, i grundvatten, i vattenområden, i sediment samt i byggnad eller anläggning. Det har ingen betydelse om föroreningarna har hamnat där avsiktligt eller oavsiktligt.

Vem som har ansvaret

Ansvarig för efterbehandling, d.v.s. att vidta sådana åtgärder att risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön förebyggs, hindras eller motverkas, är i första hand den som bedriver eller bedrivit den verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningen - alltså verksamhetsutövaren.

Ansvaret omfattar både det område som förorenats ursprungligen och det område som föroreningarna eventuellt spridit sig till. Observera att även en entreprenör kan vara verksamhetsutövare. Som verksamhetsutövare räknas också den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids, t.ex. den som schaktar eller gräver i ett förorenat område.

Fastighetsägare kan ha ansvar för efterbehandling. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandling, är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och då känt till eller borde känt till föroreningen, ansvarig för efterbehandlingen.

Upplysningsskyldighet gäller enligt miljöbalken 10 kap 9 § för den som upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten (kommunen eller länsstyrelsen) starta ett efterbehandlingsarbete i sådana förorenade områden som avses i 10 kapitlet miljöbalken, vilket framgår av 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Tillsynsmyndighet kan vara Länsstyrelsen eller kommunens myndighetsnämnd. För föroreningar som orsakats av verksamheter som upphört före den 30 juni 1969 är alltid kommunen tillsynsmyndighet. I övriga fall är det beroende på i vilken omfattning en kommun har övertagit miljöskyddstillsyn från Länsstyrelsen. I det enskilda fallet kan Länsstyrelsen eller aktuell kommun kontaktas för upplysningar.

Sidan uppdaterad den 13 augusti 2013.

Allmän information